Sibelius-Akademins urvalsförslag publicerats

Resultatet för gemensam ansökan slutligt 28.6.

Minst en konsert om dagen!

Du hittar Sibelius-Akademins stora konsertutbud i evenemangskalendern.

Sibelius-Akademin

Konstuniversitetets Sibelius-Akademin förmedlar den högsta musikutbildningen i Finland. Här utbildas konstnärer, pedagoger och musikexperter som kan arbeta självständigt med många olika uppgifter.

Presentation

Traditionsrika Sibelius-Akademin är grundvalen för den finländska musikkulturen. Skolan som grundades 1882 och ursprungligen var inriktad på klassisk musik har med tiden omvandlats. Från början av 1980-talet undervisar man till exempel i jazz och folkmusik och från början av 1990-talet i musikteknologi. Det som förenar all verksamhet är kärleken till musiken och att vi brinner för att utöva den.

 

I dag består Sibelius-Akademin av omkring 1 500 studerande och över 1 000 lärare och övriga medarbetare i kreativt samarbete. Den är en av Europas största musikakademier och en internationellt välkänd och erkänd aktör.

 

Sibelius-Akademins grundläggande uppgift är att förnya och vårda musikkulturen. Verksamheten vilar på dessa tre hörnstenar: undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet.

 

Förutom musikkandidat- och musikmagisterexamen kan man avlägga musiklicentiat- och musikdoktorsexamen vid Sibelius-Akademin. Akademin bedriver både ungdomsutbildning och vuxenutbildning.

 

De offentliga konserterna är fönstret utåt för akademins konstnärliga verksamhet. Varje år hålls omkring 600 konserter. De utgör en betydande del av huvudstadsregionens konsertutbud.

 

Förutom i Helsingfors finns Sibelius-Akademin i Kuopio och Seinäjoki. Akademins specialbibliotek som är öppet för alla ligger i Musikhuset.

 

 

Studier

Det centrala för studierna på Sibelius-Akademin är att utvecklas till en musiker som är medveten om sin egen kreativa identitet. Utöver fördjupade kunskaper om instrumentet utvecklar den studerande sitt konstnärliga och teoretiska kunnande och lär sig tillämpa dem i det praktiska arbetslivet.

 

Studierna gör det möjligt att söka sig olika studievägar. Den studerande kan fokusera på en långtgående specialisering inom ett område eller skaffa sig bredare kunskaper. Varje studerande utformar en individuell studieplan. En del av studierna kan väljas utifrån egna intressen och egen utgångsnivå.

 

Inom många huvudämnen utgör individuell undervisning en stor del av studierna. Praktik kan också ingå i studierna.

Examina och utbildningsprogram

På Sibelius-Akademin kan man avlägga musikkandidat-, musikmagister-, musiklicentiat- och musikdoktorsexamen.

 

Undervisning ges i nio utbildningsprogram fördelade på olika huvudämnen. Vidare kan man studera på fyra olika magisterprogram.

 

För undervisningen ansvarar två avdelningar: avdelningen för klassisk musik och avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik. Ämnesgrupperna, som är underställda avdelningarna, sköter den utbildningsprogramsspecifika undervisningen och undervisar i de olika huvudämnena. Sammanlagt finns 13 ämnesgrupper.

Utbildningsprogram

Utbildningsprogram

Utbildningsprogram (5,5-årig kandidat- och magisterutbildning samt 2,5-årig magisterutbildning)

Doktoranutbildning

Sibelius-Akademins doktorandutbildning syftar till att forma experter som kan arbeta kreativt och kritiskt på hög nivå och med krävande uppgifter inom konst, forskning, utveckling och utbildning, självständigt och tillsammans med andra. Musikdoktorer arbetar även som samhällspåverkare för en etiskt hållbar framtid. Verksamheten bygger på samspelet mellan konstnärliga, forskningsmässiga och pedagogiska aktiviteter. Doktorsexamen kan avläggas i enlighet med ens egen kunskapsprofil och egna intressen inom forskar-, konstnärs- eller innovatörsutbildningen.

 

 

Ungdomsutbildningen
Ungdomsutbildningen på Sibelius-Akademin är ett riksomfattande uppdrag. Syftet med utbildningen är att fånga in de mest musikaliskt begåvade barnen och ungdomarna och ge dem musikundervisning på hög nivå långt innan de söker sig till högskolan.
Övningselever för lärarstuderande
Sibelius-Akademin utbildar musik- och sångpedagoger inom flera olika ämnesgrupper. Under studietiden behöver de blivande lärarna övningselever.

Öppna universitet och fortbildning

Taideyliopiston avoin yliopisto tarjoaa myös Sibelius-Akatemian tutkintovaatimusten mukaista, korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta, joka on avointa kaikille. Taideyliopiston täydennyskoulutus tarjoaa kehittymisen mahdollisuuksia taidealojen ammattilaisille ja organisaatioille.

 

Forskning

Forskningen är en väsentlig del av det kreativa arbetet inom Sibelius-Akademin. Personalens mångsidiga sakkunskap gör det möjligt för olika teoretiska tillvägagångssätt, metodologier ja forskningsmetoder att leva sida vid sida och interagera. Kontakterna mellan forskningen och den musikaliska praktiken är livliga. Gemensamma intresseområden för forskningen på Sibelius-Akademin är bl.a.

  • utövande, undervisning och inlärning av musik
  • den musikaliska praktikens historia och musikens strukturer
  • förhållandet mellan musik och tänkande och musikalisk interaktion samt
  • musikens filosofi och estetik.

Konstnärlig verksamhet

Den konstnärliga verksamheten utgör kärnan i Sibelius-Akademins undervisning när det gäller att fostra de studerande till konstnärer. Utbildningen erbjuder varierande inlärningssituationer där de studerande får erfarenhet av konstnärlig och praktisk planering och genomförande av konserter samt av olika presentationsformer på olika typer av arenor i dialog med alla sorters publik.

 

Den konstnärliga verksamheten skapar även förutsättningar för utvecklingen av lärarnas egna konstnärskap och professionella kunnande samt stöder musikforskningen.

 

Sibelius-Akademins konstnärliga verksamhet är mångsidig och bjuder på överraskningar. Helheten baseras på ämnesgruppernas, lärarnas och de studerandes aktiviteter. Den konstnärliga verksamheten kulminerar i de offentliga konserterna, som uppgår till 600 per år. Merparten av konserterna hålls i Helsingfors Musikhus.

 

Konsertsäsongen är uppdelad på höst- och vårsäsong. I juni hålls konserter i serien Sommarens unga artister.

 

Sibelius-Akademin arrangerar även festivaler och tävlingar. Sibelius-Akademins symfoniorkester är dess stolthet och visitkort ute i världen.

Festivalerna Sibafest och DIG.

Festivalerna Sibafest och DIG.

Sibafest är en festival som hålls vartannat år och den är höjdpunkten på Sibelius-Akademins konstnärliga verksamhet. Under en festivalvecka presenteras Sibelius-Akademins verksamhet i hela sin bredd.

 

Musikhuset är festivalens huvudevenemangsplats. Varje festival har sin egen konstnärliga ledare. Besökarantalet uppgår till omkring 7 000-8 000 och artisterna brukar vara 400-500. Läs mer om Sibafesten här.

 

Sibelius-Akademins ämnesgrupp för jazz arrangerar varje år DIG.-festivalen. Evenemangsplaster för DIG är Black Box och klubben på Musikhuset.

 

På DIG har bl.a. följande toppnamn uppträtt: Wayne Shorter Quartet, Lionel Loueke trio, Pat Martino, Chris Potter, Carmen Lundy och Jason Moran.

Tävlingar

Tävlingar

Vart femte år arrangerar Sibelius-Akademin den internationella Maj Lind-pianotävlingen och vart tredje år den internationella Harald Andersén-körtävlingen. Sibelius-Akademin är medarrangör till den internationella violintävlingen till Jean Sibelius minne tillsammans med Sibeliussällskapet.

 

Pianotävlingen Helmi Vesa är avsedd för Sibelius-Akademins studerande.

SibaRecords

SibaRecords

Sibelius-Akademin ger ut musik av sina studerande och lärare på det egna skivmärket SibaRecords. SibaRecords producerar kvalitetsskivor, hjälper musiker att bredda sin konstnärliga verksamhet och sprider inspelningar av musik som har skapats på Sibelius-Akademin.

 

Verksamheten inleddes 2009. De första skivorna gavs ut i samband med lanseringen 2010. Sedan dess har musikkatalogen stadigt vuxit.

 

SibaRecords utgivning finns på både flerkanaliga Super Audio CD och traditionella CD-skivor. Vidare är alla skivor digitalt utgivna.

Sommarens unga artister

Sommarens unga artister

Konsertserien Sommarens unga artister presenterar unga artister som nyligen har utexaminerats eller snart blir färdiga från Sibelius-Akademin och som har lyckats särskilt bra med sina studier. I konserterna återspeglar respektive artists personliga profil, uttrycksbehov och konstnärliga vision.

 

Konsertserien hölls för första gången i augusti 2012. Fem, sex artister i början av sin karriär beviljas egen profilkonsert.

Samarbete och nätverk

Sibelius-Akademin fullgör universitetens tredje uppdrag, att påverka samhället, ur många synvinklar. Utöver den breda konsertverksamheten upprättar akademin kontakter med det omgivande samhället bland annat genom sitt företags- och alumnsamarbete. Sibelius-Akademins delegation och vänföreningen Vivat Academia står för interaktionen.

 

Sibelius-Akademin strävar efter att påverka samhällsdebatten för att bl.a. säkerställa de konstnärliga ämnenas ställning och kvalitet inom grundskolan. Ett nära samarbete med andra universitet och yrkeshögskolor i Finland och utomlands garanterar mångsidiga utbildningsmöjligheter och stärker Sibelius-Akademins ställning som internationell aktör.

Företagssamarbete
Det är allra synligaste sättet att lyfta fram och stärka sambandet mellan Sibelius-Akademin och samhället är samarbetet med näringslivet. Sibelius-Akademin är särskilt angelägen om att samarbeta med företag som tar socialt ansvar.
Sibelius-Akademins stödstiftelse
Sibelius-Akademins stödstiftelse är en oberoende stiftelse som tillsammans med Konstuniversitetets Sibelius-Akademi verkar för att stödja Sibelius-Akademin ekonomiskt med stipendier och bidrag.

Treklangssamarbete

Treklangssamarbete

Sibelius-Akademin har ett Treklangssamarbete med Träskända stad och Leonora och Yrjö Paloheimos stiftelse, där Sibelius-Akademin bl.a. står för musikprogram och utbildningar i Träskända.

The Friends of Sibelius Academy

The Friends of Sibelius Academy

The Friends of Sibelius Academy är en stiftelse som verkar i USA och vars syfte är att sprida kunskap om Sibelius-Akademins musikpedagogiska projekt och konstnärliga utbud samt stödja deras lansering på den lokala marknaden.

 

Arbetet underlättas av Sibelius-Akademins goda anseende internationellt och den höga pedagogiska och konstnärliga nivån på verksamheten, något som redan länge har öppnat dörrarna för finländska världsstjärnor på deras väg mot toppen.

 

Läs mer här.

Vivat Academia

Vivat Academia

 

Vivat Academia ry samlar Sibelius-Akademins vänner och ger dem möjlighet att följa akademins undervisning och forskning och få bakgrundsinformation om Sibelius-Akademins konstnärliga verksamhet, komma på konserter med såväl studerande som toppmusiker och samtala med dem.

 

Vivat Academia inledde sin verksamhet i början av 1996. Interaktionen mellan Sibelius-Akademin och den omgivande världen är något som hör till föreningens hjärtefrågor. Man vill samla alla personer och organisationer som är intresserade av Sibelius-Akademin, inklusive tidigare och nuvarande lärare och studerande samt personal.

Nyckelinformation

Sibelius-Akademins verksamhet leds av en dekan och två prodekaner. För avdelningarnas verksamhet ansvarar avdelningsdekanerna.

 

Sibelius-Akademins akademiska råd är akademins högsta sakkunnigorgan för grund- och påbyggnadsutbildning samt pedagogisk och konstnärlig verksamhet och forskning.

Dekaner

Dekan Kaarlo Hildén

Kaarlo Hildén arbetar som dekan vid Sibelius-Akademin under perioden 1.3.2017–31.7.2021. Han har arbetat som dekan vid Sibelius-Akademins avdelning för klassisk musik från och med 2010. Under åren 2007–2010 var han programchef för Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland. Tidigare arbetade han som utbildningsdirektör för utbildningsprogrammet i musik vid Helsingfors yrkeshögskola Stadia i sju år. Han har arbetat som lärare i pianospel, fritt ackompanjemang och musikteori bl.a. vid Sibelius-Akademin och Helsingfors konservatorium. Hildén är musikmagister till utbildningen.

Kontakter: via ledningens assistent: pinja.puha(at)uniarts.fi, tfn. 0294 47 2000 (växel)

 

Prodekan för grundläggande utbildningen och den konstnärliga verksamheten Olli-Pekka Martikainen. 

Olli-Pekka Martikainen arbetar som första vice dekan 15.3.2013–31.12.2017. Tjänsten som vice dekan fokuserar på den grundläggande utbildningen och den konstnärliga verksamheten.  Martikainen har arbetat som lektor i musik för slaginstrument vid Sibelius-Akademin sedan år 2004 och före detta som timlärare. Med ledningsuppgifter i ämnesgruppen har han arbetat sedan 2011. Vid Sinfonia Lahti arbetade Martikainen som stämledare för slaginstrument i över 15 år. Till utbildningen är Olli-Pekka Martikainen doktor i musik.

Kontakter: olli-pekka.martikainen(at)uniarts.fi, tfn. 040 710 4281, eller via ledningens assistent: pinja.puha(at)uniarts.fi, tfn. 0294 47 2000 (växel)

 

Prodekan för forskning och doktorandutbildning Tuire Kuusi

Tuire Kuusi (MuD) arbetar som andra vice dekan vid Sibelius-Akademin, och hennes ansvarsområden är forskning och doktorandutbildning.  Hon är också professor vid Doktorandskolan DocMus. Kuusi är ansvarig handledare för studierna och ansvarar för handledningen av doktorsavhandlingar och skriftliga arbeten. Hon är också handledare av avhandlingar och skriftliga arbeten i ämnesgruppen för komposition och musikteori. Tuire Kuusi är medlem i många administrativa organ och arbetsgrupper vid DocMus, Sibelius-Akademin och Konstuniversitetet.

Kontakter: Tuire Kuusi, tuire.kuusi(at)uniarts.fi, tel. 040 710 4337, eller via ledningens assistent: pinja.puha(at)uniarts.fi, tel. 0294 47 2000 (växel)​

 

Avdelningsdekaner

Avdelningsdekanerna leder och utvecklar sin egen avdelnings verksamhet och ansvarar för dess resultat.

 

Avdelningsdekan Tanja Johansson

Tanja Johansson arbetar som dekan vid avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik. 
Kontakter: Tanja Johansson, tanja.johansson@uniarts.fi, eller via ledningens assistent: pinja.puha(at)uniarts.fi, tfn. 0294 47 2000 (växel)

 

Avdelningsdekan Markus Utrio

Tanja Johansson arbetar som dekan vid avdelningen för klassisk musik.
Kontakter: Markus Utrio, markus.utrio@uniarts.fi, eller via ledningens assistent: pinja.puha(at)uniarts.fi, tfn. 0294 47 2000 (växel)