Kuvataideakatemian tohtoriohjelma

Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksessa painottuvat korkeatasoinen taiteellinen työskentely ja siihen luontevasti liittyvä kuvataiteellinen tutkimus.

Ajankohtaista

Esittely

 

Kuvataiteen tohtoriohjelman tarkoitus ja tavoitteet

 

Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtoriopinnot antavat valmiudet ja mahdollisuuden taiteellisen tutkimuksen itsenäiseen ja luovaan tekemiseen. Taiteellinen tutkimus on monialaista taiteilija- ja taidelähtöistä tutkimusta. KuvAn tohtoriohjelmasta valmistuu kuvataiteen taiteilija-tutkijoita.
Taiteilija-tutkijat kehittävät ja uudistavat taiteita, niiden tekemistä, tutkimista ja opettamista. He käyvät monimuotoista ja kriittistä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Alojensa erityisasiantuntijoina he tekevät taidetta sekä tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla. Taideyliopiston tohtorikoulutus edistää taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina.

 

Tohtorikoulutettavat ja valmistuneet

Kuvataideakatemiassa on voinut suorittaa jatkotutkintona kuvataiteen tohtorin tutkinnon (KuT) vuodesta 1997 lähtien.

KuvA  tarjoaa tohtoriopiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimustoiminnalle ja –uralle monin tavoin toimivan tukiverkoston. Se luo olosuhteet erilaisten tutkimusasetelmien väliselle keskustelulle, vertailulle ja vuorovaikutukselle. Se muodostaa kansainvälisen taiteellisen ja akateemisen asiantuntijayhteisön, jossa taiteellisen tutkimuksen kriittinen arviointi ja ennakkoluuloton kehittäminen tulevat mahdollisiksi. Se on keskusteluyhteisö, jossa erilaisia tiedollisia, yhteiskunnallisia ja taiteellisia lähtökohtia voidaan työstää suhteessa nykytaiteen piirissä esiin nouseviin haasteisiin ja ongelmiin. KuvA on kollegiaalinen tekijöiden ja tutkijoiden yhteisö, jonka toiminnan periaatteina ovat läpinäkyvyys, kriittisyys, demokraattisuus, yhdenvertaisuus, pedagogisuus ja toisen työn kunnioittaminen ja tukeminen.

Tohtorikoulutettavat

Tohtorikoulutettavat

Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijoiden ja valmistuneiden tohtoreiden tutkimuksen avainsanoista on tehty visualisointi Research Catalogue -portaaliin. Sivulle on myös koottu tutkimuskuvauksia.

Kuvataideakatemian tohtorikoulutettavat ja heidän tutkimusaiheensa


Eija-Liisa Ahtila: Screen Surface and Narrative Space: Narration and Construction of Meaning in Moving Image Installations (Valkokankaan pinta ja kertova tila: kerronta ja merkityksen rakentaminen liikkuvan kuvan installaatioissa).

Simo Alitalo: Mitä kuulemalla tietää? Taiteellinen tutkimus äänitaiteesta.

Niran Baibulat: Kävellen kuvailtu, koettu paikka.

Erick Beltrán Flores: The reading machine as model of edition. Laocoön and the Katabasis as an engine of ideological social psyche in image flux.

Bruno Caldas: The poetics of autopoiesis: Artificial intelligence and art.

Matthew Cowan: The lessons of folklore. Utilising the carnivalesque origins of folk ritual in contemporary art practice.

Jack Faber: Asymmetrical Cinema: Filmmaking, Art Activism and Public Spaces in the Drone Age.

Miklos Gaál: Dialectics of Contradiction Reflected upon Jena Romanticism.

Terike Haapoja: Kohtaamisen mediat – teknologia suhteena tuntemattomaan.

Henna-Riikka Halonen: Throws of Dice: Between Experience and Explanation.

Minna Heikinaho: Saa sanoa! Kohtaamisia kaupunkitilassa.

Flis Holland: Surface Attachment Devices.

Leena Kela: Dialogues: The Language of Performance Art in the Interaction of Materiality and Corporeality.

Anni Laakso: Yhteiskunnallisten teemojen esiintuominen työssäni.

Henna Laininen: Kokeellisen elämän käsikirja – luova yhteisöllinen kirjoittaminen vastauksena ympäristökriisiin.

Liisa Lounila: Oh! You Pretty Things – On Rebellion and Alternative Youth Culture as Elements of Art.

Susanna Majuri: Valokuvallinen fiktio tunteiden kohtaamisen paikkana.

Orla Mc Hardy: Nitefeedz – instants of animation / the art of interval.

Stephanie Misa: Of Bastard Tongues and Ghosts in the Archive.

Salla Myllylä: Paikan rajaus ja rajauksen paikka.

Maija Närhinen: Kokeita kuvaamisen tavoista.

Christoph Oeschger: How to take a picture of wind?

Lauren O'Neal: Assembling a Praxis: Choreographic Thinking and Curatorial Agency.

Ilya Orlov: Artwork: Its Definition, Concept and Subject.

Kukka Paavilainen: Through Painting – Painting as Research.

Pilvari Pirtola: Demoskene – luova digitaalinen alakulttuuri. (Demoscene – Creative Digital Subculture).

Anssi Pulkkinen: Tilanteen syntyminen tilallisessa teoksessa.

Merja Puustinen: Plug In – Action. Down and Out in the Institutional Framework with Interactive Art.

Heli Rekula: Poissaoleva ruumis – tekijän näkökulmia esitettyyn ja lavastettuun valokuvaan.

Juha Rouhikoski: Valotaiteen aika – ajan ja paikan näkemisen arvoitus.

Jaakko Rustanius: The Makings of Meanings in Painted Pictures. A reconstruction project in contemporary painting towards the beyond of the representation / non-representation dichotomy.

Jaakko Ruuska: Tunnistamaton toiseus – Valtasuhteet ja empatia.

Mireia Saladrigues: BUGS – Behaving Unconventionally in Gallery Settings.

Tülay Schakir: Valo, havainto ja oleminen taiteena.

Mia Seppälä: Kokeelliset järjestelyt kauppakeskuksessa.

Katja Tukiainen: Tyttöarmeija – kerronnallinen maalaus tilassa.

Markus Tuormaa: Osallinen maisemasuhde nykytaiteessa.

Valmistuneet tohtorit

Valmistuneet tohtorit

Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelmasta valmistuneet kuvataiteen tohtorit:

Tohtorin opinnäytteet open access -muodossa löytyvät HELDA-julkaisuarkistosta. 

 

2018

Johanna Lecklin: Esitettyä aitoutta. Osallistavasta taiteesta ja sen etiikasta.

 

2017

Elina Saloranta: Laatukuvia ja kirjallisia kokeiluja.

Pekka KantonenGenerational Filming. A Video Diary as Experimental and Participatory Research.

Markus RissanenBasic Forms and Nature. From Visual Simplicity to Conceptual Complexity.


2016

Timo Heino: Aineen olemuksesta materian muuntumiin.

Tuula Närhinen: Kuvatiede ja luonnontaide. Tutkielma luonnonilmiöiden kuvallisuudesta.

Paul Landon: Intersecting travelogues. Wandering through practices and archaeologies of space, place and time.

Itay Ziv: Disabled Art. Escapism as Artistic Tactic.


2015

Stig Baumgartner: Virhe abstraktissa maalauksessa. Tekijän paikka maalauksen rakenteessa.

Shoji Kato: Place of Geometry.


2014

Silja Rantanen: Ulos sulkeista. Nykytaiteen teosmuotojen tulkintaa.

Pekka Niskanen: Taide identiteettien politiikan rakentajana.


2013

Jay Koh: Art Led Participatory Processes: Subject to Subject Communication within Performances in the Everyday.


2012

Petri Kaverma: Tyhjä piha – häiriö ja hiljaisuus (nyky)taiteessa.

Sami van Ingen: Moving Shadows – Experimental Film Practice in a Landscape of Change.


2011

Irene Kopelman: The Molyneux Problem Five backstage stories – and a map of why and how.

Marjatta Oja: Kolmiulotteinen projisointi – tilanneveistos katsojan ja kokijan välissä.


2010

Denise Ziegler: Poeettisen piirteistä. Kuvataiteilijan mimeettinen työskentelytapa.


2008

Jan-Erik Andersson: Life on a Leaf – Tila ikonina. Taloni arkkitehtonisena taideteoksena.


2006

Tarja Pitkänen- Walter: Liian haurasta kuvaksi – maalauksen aistisuudesta.


2005

Jan Kenneth Weckman: Seitsemän maalauksen katsominen ja Maalaus maailman osana.

Teemu Mäki: Näkyvä pimeys – esseitä taiteesta, filosofiasta ja politiikasta.


2002

Jan Kaila: Valokuvallisuus ja esittäminen nykytaiteessa, teoksia vuosilta 1998–2000.


2001

Jyrki Siukonen: Uplifted Spirits, Earthbound Machines, Studies on Artists and Dream of Flight 1900–1935.

 

Uusimmat kuvataiteen tohtorin opinnäytteet

KuvAn Tutkimuspäivät

Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelma järjestää joka vuosi yleisölle avoimet tutkimuspäivät. Tutkimuspäivillä kohtaavat Kuvataideakatemian tutkijat, tohtorikoulutettavat ja heidän kutsumansa taiteilijat ja tutkijat niin Suomesta kuin maailmalta.
 

Tutkimus Kuvataideakatemiassa

KuvAn tohtorikoulutusohjelma vastaa Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksesta ja tutkimustoiminnasta. Se viitoittaa ja toteuttaa Kuvataideakatemian tutkimuksellista perustehtävää, joka on kouluttaa kuvataiteen alueella toimivia taiteilijoita ja taiteilija-tutkijoita sekä tehdä tutkimusta kuvataiteen alalla. Kuvataiteella tarkoitetaan tässä Kuvataideakatemiassa edustettuna olevia nykytaiteen osa-alueita. KuvAn tutkimusyhteisö on akateeminen yhteisö, joka koostuu siinä toimivista tohtorikoulutettavista, opettajista ja tutkijoista sekä hallintohenkilöstöstä. KuvAssa tehdään taiteellista tutkimusta sekä nykytaiteen tutkimusta. 

Yhteystiedot

Kuvataiteen tohtoriohjelma

sähköposti: etunimi.sukunimi@uniarts.fi
 
Tohtorikoulutusohjelman johtaja, varadekaani, professori Mika Elo
Professori Lea Kantonen
Yliopistonlehtori Petri Kaverma
Tutkijatohtori Denise Ziegler
 
Suunnittelija (tohtorikoulutus) Jukka Tuominen, puh. 050 470 6996
Suunnittelija (tutkimus) Michaela Bränn, puh. 040 631 3553
 
Tohtorikoulutettava Bruno Caldas (2019–2021)
Tohtorikoulutettava Jack Faber (2019–2021)
Tohtorikoulutettava Mireia Saladrigues (2020–2021)
 
Vieraileva tutkija Annette Arlander
Vieraileva tutkija Tuula Närhinen
Vieraileva tutkija Timo Heino 
Vieraileva tutkija Marjatta Oja 
Vieraileva tutkija Johanna Lecklin