Tutkimusjulkaisut

Julkaisujen tuottaminen on keskeinen osa Taideyliopiston toimintaa. Taideyliopisto akatemioissa julkaistaan runsaasti musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin opetukseen ja tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta.

Kuvataideakatemia

Kuvataideakatemia julkaisee opetuksensa ja tutkimuksensa alaan kuuluvaa kirjallisuutta. Julkaisut ilmestyvät pääasiallisesti akatemian kahdessa omassa julkaisusarjassa. Valikoima on monipuolinen ja laajenee jatkuvasti. Kuvataideakatemian julkaisuja voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta. Lisäksi Kuvataideakatemian uusimpia julkaisuja vuodesta 2016 alkaen on asiakkaiden mahdollista ostaa vähittäismyyntinä myös Taideyliopiston Kuvataideakatemian kirjastosta (Elimäenkatu 25 A, 2. kerros) kirjaston aukioloaikana. Kirjastossa on käytössä ainoastaan korttimaksu. Kirjaostoja ei ole mahdollista maksaa jälkikäteen laskulla.

Kuvataideakatemian tuoreimmat julkaisut

Kuvataideakatemian tuoreimmat julkaisut

Constellations
Constellations is a book that came out of two preceding projects, both curated by Fergus Feehily—Professor of painting at the Academy of the Arts, Helsinki—at Exhibition Laboratory in 2017, the exhibition of the same name and Conversations in Light and Dark, a two-day conversation series.  These projects featured artists and thinkers from all over the world, Alex Olson from Los Angeles, Terry Winters, from New York, the Japanese artist Yuki Okumura, Helsinki based artist Petri Ala-Maunus and Declan Long from Dublin, to mention just a few. Both projects featured significant involvement of students from the academy, as exhibitors, writers, participants in the conversations and curatorially. The book forms a collective art work, where the visual and written word for equal parts. Constellations features texts by Declan Long, Fergus Feehily, Annie May Demozay, John Hutchinson and Kukka Paavilainen all dealing differently with ideas in and around painting, in addition here is a unique visual representation of Terry Winters’ presentation for Conversations in Light and Dark. The section Correspondence, features pages given over to artists, writers and students of the academy. They were invited to respond to the idea of painting, these responses are varied, text, photographs, notebook pages, poetry and more. 
 
Editors: Fergus Feehily and Johanna Vakkari
Design: Pauliina Nykänen
ISBN 978-952-7131-50-3 
 

Imaging theSpiritual Quest – Explorations in Art, Religion and Spirituality
As an element in human societies, religion forms part of the backdrop against which artists have worked in the past and present. Today, artists work in a world in which the place, role, and authority of religious traditions and institutions have changed, a process that began with the dawn of the modern era. Although the authority andinfluence of organized religion has declined in Western Europe and North America, interest in spirituality (itself a broad category of practices and beliefs) contin¬ues to be on the increase. At the same time, some artiststoday engage the phenomenon of spirituality in their own work, and scholars continue to explore the relationships between art, religion, and spirituality. This collection ofessays by scholars and artists explores the intersections of art, religion, and spirituality in Finland and abroad, both in the past and today.
Imaging the Spiritual Quest – Explorations in Art, Religion and Spirituality.
Writings from the Academy of Fine Arts (6).
Editors: Frank Brümmel, Grant White. 2018. 
ISBN 978-952-7131-47-3 
 
Contributors: Riikka Stewen, Jyrki Siukonen, Grant White, Juha-Heikki Tihinen, Johan Bastubacka, Liisa Lindgren, Päivikki Kallio, Elina Merenmies, J. O. Mallander
 
 

Figures of Touch Sense, Technics, Body
As a sense modality, touch has been both over- and undervalued in Western culture. On the one hand, touch has been regarded asthe basis of sense certainty and as a rather normative support to the theoretical gaze. On the other hand, it has been considered as vague,vulgar, drive-related or impure. Due to these contradictory andpotentially subversive qualities, touch has been invested with variousemancipatory expectations. In its ambivalence, the very sense of touch is essentially over-determined.
 
The texts of this volume address various dimensions of touch, where touch is not only a matter of sensory experience or bodily capacity, but also one of technics and vulnerability, of exposure and depth, of delicacy and tact. Some of the chapters venture out to the obscure borderlands of the phenomenal world where knowledge-oriented approaches encounter their limits, while others address something we could call generative patterns, or, as the title suggests, “figures of touch”.
 
Figures of Touch Sense, Technics, Body. Art theoretical writings from the Academy of Fine Arts (12).
Editors: Mika Elo & Miika Luoto. 2018. 
ISBN 978-952-7131-45-9
CONTRIBUTORS: MIKA ELO , LAURA GRÖNDAHL, HARRI LAAKSO, MAIJU LOUKOLA, MIIKA LUOTO, JEAN-LUC NANCY, DAVID PARISI, SAMI SANTANEN 
 
 
TAITEEN METSITTYMISESTÄ – HARJOITTEITA JÄLKIFOSSIILISIIN OLOIHIN
Kuvataideakatemian sähköinen julkaisu Taiteen metsittymisestä – Harjoitteita jälkifossiilisiin oloihin (2018) on ensimmäinen suomenkielinen, jälkifossiiliseen ajatteluun liittyvä taiteellisten käytäntöjen antologia. Julkaisu on syntynyt Mustarinda-talolla syyskuussa 2017 pidetyn Taidetta luonnon ehdoilla? -symposiumin pohjalta. Julkaisussa symposiumin taiteilijat esittelevät Paljakanvaaralla s
yntyneitä taiteellisia kokeilujaan ja niiden myötä avautuvaa ajattelua. Symposiumin järjestivät Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat kuvataiteilija ja tutkija Markus Tuormaa sekä kuvataiteilija ja tutkija Henna Laininen. Järjestäjien lisäksi symposiumiin osallistuivat esitystaiteilija ja tutkija Saara Hannula, ympäristötaiteilija Timo P. Vartiainen ja kuvataiteilija Isla Peura.
 
Ympäristötuhon aikakaudella ekologiset kysymykset ovat nykytaiteessa yhä keskeisempiä: monet taiteilijat pohtivat työskentelynsä energiapohjaa, materiaaleja sekä suhdetta ei-inhimilliseen. Erityisesti symposiumin järjestäjiä kiinnosti, miten meneillään oleva siirtymä kohti jälkifossiilisia oloja näkyy taiteilijoiden työskentelyssä. Minkälaisia taiteen käytäntöjä alkaa syntyä, ja miten siirtymä vaikuttaa yksilön kokemukseen? Onko jälkifossiilisia oloja varten mahdollista harjoitella? Jälkifossiilisuudella tarkoitamme tässä yhteydessä asteittaista ja hidasta siirtymävaihetta fossiilienergialle perustuvasta elämänmuodosta kohti fossiilienergian vähittäisen ehtymisen myötä syntyviä, toistaiseksi tuntemattomia oloja. Käytettävissä tai helposti saatavilla olevan öljyn määrä vähenee, ja öljyn hyötysuhde eli ERO EI laskee. Koska jälkifossiilisuudesta ei juurikaan ole (jälki)teollisissa yhteiskunnissa käytännön kokemusta, on jälkifossiilisuuskin moniulotteinen ja pääosin spekulatiivinen ajatusrakennelma. Kun taiteilija joutuu kyseenalaistamaan nykyisten taideinstituutioiden fossiilipohjaiset rakenteet ja kysymään myös oman työnsä mielekkyyttä, voi tapahtua metsittymistä. Julkaisun kirjoittajat pohtivat myös, voisiko taiteen metsittymisellä kuvailla niitä monimuotoisia prosesseja, joissa ei-inhimilliset ja materiaaliset olosuhteet nousevat taiteellisen työskentelyn keskiöön ja joiden seurauksena taiteen alue muuttuu.
 
Henna Laininen kirjoittaa julkaisun johdantoluvussa taiteen metsittymisestä– mitä metsittyminen mahdollistaa, ja mitä vaaroja siinä piilee? Saara Hannula käsittelee tekstissään (esitys)taiteelle ominaisia rajaamisen, kehystämisen ja esityksellistämisen käytäntöjä sekä niiden vaikutusta metsän kokemukseen. Markus Tuormaa tunnustelee osallisen ja kuvallisen maisemasuhteen eroa sekä vertailee fossiilienergialla tapahtuvan liikkumisen ja ei-teollisen liikkumisen vaikutusta maisemakokemukseemme. Kävelty matka avautuu aisteille eri tavoin, kun eristävät kumisaappaat vaihtaa maiseman omista materiaaleista valmistettuihin tuohivirsuihin. Isla Peura tutkii tekstissään luopumista ja luopumisen rituaaleja osana siirtymää kohti jälkifossiilisia oloja. Miten valokuvaamisesta luopuva valokuvataiteilija kohtaa pimeyden oleskellessaan ilman keinovaloa öisessä metsässä? Timo P. Vartiaisen työskentelyssä keräily ja esteettinen kokemus kietoutuvat yhteen. Luonnonantimien kerääminen turvaa selviytymistä mutta tarjoaa samalla nautintoja kaikille aisteille. Yhteisillä retkillä ahkerasti harjoitetut taidot säilyvät ja välittyvät nuoremmalle sukupolvelle. Henna Laininen tutkii toisessa tekstissään, miten kasvin kanssa kirjoittaminen tai sen mahdottomuus vaikuttaa kieleen ja kirjoittajaan.
 
 
Sand & Indigo: Kirja suomalaisten ja gambialaisten opiskelijoiden, opettajien ja taitelijoiden kuvataidepedagogisesta yhteistyöprojektista
Sand & Indigo kirja on Taideyliopiston Gambia-projektin tuloksena syntynyt julkaisu taidelähtöisen pedagogiikan toteuttamisesta, tutkimuksesta ja kehittämisestä monikulttuurisessa kontekstissa. Gambia-projekti toteutettiin vuosina 2015-2017 suomalaisten ja gambialaisten kuvataideopiskelijoiden, opettajien, taiteilijoiden ja paikallisen väen yhteistyönä osana Taideyliopiston taidealojen yliopistopedagogiikan koulutusta ja Kuvataideakatemian opetusta. Projektin aikana tehtiin neljä kenttätyöskentelymatkaa Gambiaan. Projekti käynnistettiin tukemaan Xam Xamle School of Art and Design in the Gambia -taidekoulun kuvataideopetuksen kehittämistä. Tavoitteena oli myös tutkia kuvataiteen pedagogiikkaa ja sen hyödyntämistä oppimisympäristöjen kehittämisessä Gambiassa ja Suomessa. Tämä t
avoite nosti esiin kysymyksen, mitä taide on - tai voi olla - erilaisissa kulttuureissa. Gambian luonnon kasvien ja hiekkojen työstäminen väriaineiksi toimi perustana työpajoille, joissa suomalaiset ja gambialaiset kuvataiteen opiskelijat ja opettajat ja taiteilijat työskentelivät yhdessä tutustuen samalla toistensa käsityksiin taiteesta. Gambia-projekti on esitelty monesta eri näkökulmasta tä
ssä kirjassa, joka johdattaa lukijansa elämyksellisesti kulttuurien väliseen kokeelliseen taiteellisen tutkimuksen projektiin. Kirjaa voi hyödyntää taidekasvatuksen opetuksessa ja opiskelussa.
 
Lisätietoja projektin johtajalta: Professori Tarja Pitkänen-Walter: tarja.pitkanen-walter [AT] uniarts.fi 
 
Sand & Indigo – A Finnish and Gambian Collaboration in Art Pedagogy. Academy of Fine Arts, Uniarts Helsinki. 2018. 
Toimittajat: Tarja Pitkänen-Walter ja Tuula Jääskeläinen
Graafinen suunnittelu ja taitto: Jenni Haili
Yhteistyöpartnerit: ArtsEqual-hanke, CERADA ja CUPORE
ISBN 978-952-7131-40-4

 

Futures of Artistic Research – At the Intersection of Utopia, Academia and Power is a collection of essays that brings into focus and explains the actual significance and future possibilities of the experimental exercises and critiques emerging across the field of artistic research. The book is structured around seven main questions and topics that are, at the moment, of interest to a wide interdisciplinary field of scholars, curators, and artists. The starting point for this book is a questionnaire that was sent to writers that the editors consider significant within the field of artistic research. The editors (Jan KailaAnita Seppä and Henk Slager) asked them to either provide a separate answer to each question, or to write a short text as a reaction to the set of questions. 

The Research Pavilion in Venice, hosted by the University of the Arts Helsinki, (Uniarts Helsinki) has been important as a setting influencing the selection of writers as well as the topic of the book. Jan Kaila and Henk Slager acted as curators, and Anita Seppä as the commissioner, of the Research Pavilion in 2015 and 2017.

Many participants of this book project have taken part in the exhibitions or in the so-called ‘Camino Events’ – spanning a wide variety of cross-artistic events; discussions, interventions, performances, screenings, and concerts – of the Research Pavilion. In addition to them, the editors have invited a number of people not connected with the Research Pavilion to discuss similar issues.

CONTRIBUTORS: Andrea Phillips, Basak Senova, Behzad Khosravi Noori, Cecilie Broch Knudsen, Darla Crispin, Florian Dombois, Jan Svenungsson, Joasia Krysa, Julian Klein, Lars Hallnäs, Leena Rouhiainen, Maiju Loukola, Melanie Bouteloup, Mick Wilson, Mika Elo, Nikita Yingqian Cai, and Renate Lorenz.

By presenting the responses of these internationally acknowledged specialists, the collection shows how the artistic research discussion reworks older definitions of experimenting, knowledge, methodologies, materials, and purposes of art, and how it also advances new ethical and political insights in the field of research. 

Futures of Artistic Research – At the Intersection of Utopia, Academia and Power. Writings from the Academy of Fine Arts (5). 2017.
Editors: Jan Kaila, Anita Seppä, Henk Slager
Graphic design: Marjo Malin
Publisher: The Academy of Fine Arts of Uniarts Helsinki
ISBN 978-952-7131-42-8
Shop the book online: https://shop.unigrafia.fi/tuote/futures-of-artistic-research/

                                                                         

SIIRTÄMISEN JA VÄLITTYMISEN TAIDE -kirjan käsittelee taidetta, joka syntyy jättämällä jälkiä. Artikkelien tarkoitus on hahmotella laajaa visuaalisen kulttuurin aluetta, taiteen verkostoa, johon kuuluvat siirtämisen ja välittymisen periaatteet. Jäljen syntymisen hetkellä, jolloin kuvamateriaali siirtyy pinnasta toiseen ja hetkellä ennen kuin uusi kuva ilmestyy näkyviin syntyy katkos, kontrolloimaton tilanne. Katkoksen hetkeä on pidetty tunnusomaisena taidegrafiikalle, painetulle taiteelle, mutta kirjoittajat tuovat esiin välittymisen prosessin ennemminkin ajattelutapana kuin sitoutuneena materiaalisuuteen.
 
“Siirtämisen ja välittymisen taide -kirjan artikkeleissa avautuu tekijöiden näkökulmia uudenlaiseen taidegrafiikan käsitykseen, joka ei rajaudu vain taiteenlajiin perinteisiin menetelmiin vaan yhdistyy kokonaisvaltaisesti nykytaiteeseen: maalaukseen, valokuvaan, kuvanveistoon, liikkuvaan kuvaan ja installaatiotaiteeseen.” (Martta Heikkilä)
 
SIIRTÄMISEN JA VÄLITTYMISEN TAIDE. Taideteoreettisia kirjoituksia Kuvataideakatemiasta (11). Taideyliopiston Kuvataideakatemia. 2017. 
PÄIVIKKI KALLIO (toim.) • SALLA MYLLYLÄ • MARJATTA OJA • MILLA TOUKKARI • LAURA VAINIKKA
ISBN 978-952-7131-38-1
ISSN 2343-1008

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Inside and Beside the Camp

The books title Inside and Beside the Camp refers to German barracks on the Tulliniemi peninsula in Hanko, Finland. The peninsula was the point of arrival for German troops who began their transit through Finland from 1942 to 1944. The area closed after World War II, but it attracted public attention in 2014 when the City of Hanko opened a nature trail there, and partly forgotten German barracks from the transit camp were discovered next to the trail. 


The transit camp is in focus in the Deutsches Lager research project (2015–2018). The research project both resembles archeology and is archeology – it effectively excavates history both physically – objects and texts – and visually – photographs and moving images. The artistic researchers and editors of the anthology Jan Kaila and Japo Knuutila process the visualizations of this project. 
The goal when preparing Inside and Beside the Camp was to gather an interesting and perhaps even a seemingly heterogeneous team of writers. The editors sought to cover the themes and the follow-up questions both in depth and contextually. As a result, the book is a kind of kaleidoscope or at least a cubist image.

Oula Silvennoinen writes about the controversial relations between Finland and Germany during Second World War. Jan Fast gives an account of the history of the camp at Tulliniemi in Hanko and of the excavations conducted there. The discussion between Turo-Kimmo Lehtonen and Jan Kaila examines guilt and other issues regarding archaeological finds. The text by Irmeli Koskinen and Pirkko Pohjakallio investigates the potential benefits of collaboration between artistic and scientific research. Mats Burström recalls his conflict archaeology project in Cuba, while Björnar Olsen and Þóra Pétursdóttir describe their practice of contemporary archaeology in northern Norway, which bears interesting parallels with our own investigations around Tulliniemi. Sasha Colby writes about the potential of poetic archaeology in the light of the work of Charles Olson and Henri Cartier-Bresson. 
 
The book was published during the exhibition Poethic Archaelogy/Deutsches Lager – Inside and Beside the Camp in Exhibition Laboratory gallery in Helsinki. 
 
Inside and Beside the Camp (2017)
Editors: Jan Kaila & Japo Knuutila 
Graphic design: Samuli Knuutila
Publisher: The Academy of Fine Arts at University of the Arts Helsinki 
ISBN 978-952-7131-36-7
                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Pekka Kantonen: Generational Filming. A Video Diary as Experimental and Participatory Research
 
Pekka Kantosen kuvataiteen tohtorin opinnäyte kertoo kuvaamista ja katsomista reflektoivan videokuvan sukupolvittelun (Generational Filming) metodin syntymisestä ja sovellutuksista. Opinnäytteen taiteelliseen osioon kuuluvat kahdeksan tapaustutkimusta ovat olleet esillä installaatioina ja videoteoksina muun muassa Helsingin Taidehallissa Lea ja Pekka Kantosen näyttelyssä Kodin väreilyä (2011). Kantosen tutkimus Generational Filming. A Video Diary as Experimental and Participatory Research lähestyy metodiaan taiteellisen tutkimuksen, yhteisötaiteen, visuaalisen etnografian ja elokuvatutkimuksen näkökulmista. FM Pekka Kantonen (s. 1955) kuuluu suomalaisen video-, aktivisti-, ympäristö-, performanssi- ja yhteisötaiteen pioneereihin. 
 
Pekka Kantonen: Generational Filming. A Video Diary as Experimental and Participatory Research
Taitto: Mika Aalto-Setälä
Paino: Tallinna Raamatutrükikoja, Viro, 2017
ISBN 978-952-7131-31-2 (painettu)
ISBN 978-952-7131-30-5 (pdf)

 

Objects of feminism. Art theoretical writings from the Academy of Fine Arts (10)

Editors: Maija Timonen and Josefine Wikström

Objects of feminism are the subject/object relations of contemporary capitalism; chunks of fleshed-out knowledge, dead and living bodies invested with ideologies and more. The contributors to this book approach feminism from a range of angles, relating to its artistic, philosophical and political significance. Their texts dislodge “the object” from some of its current moorings, putting it to various uses as a prism or vanishing mediator for the energies animating each text. 


Questioning the privileged status of the object in feminist discourse, Nina Power makes a case for a feminism of the void. Hannah Proctor writes about the ideologies that have animated the objects Charlotte Corday’s skull and Ulrike Meinhof’s brain, and with this opens out a perspective on the historically constructed nature of gender. Maija Timonen uses the head transplant as a metaphor for the rise of the populist right, a travesty of the social body living in a state of incomplete ecstasy. Cara Tolmie’s performance transcript takes fragments of songs and uses them as conduits for a discussion on community and healing. Lizzie Homersham writes about hearts, objectification of emotions, home-sickness and borders. Hannah Black has written a poem about three men and an untold number of women. Josefine Wikström critiques Object Oriented Ontology, exploring how feminist art practices could provide a counterpoint to it. Rose-Anne Gush analyses Elfriede Jelinek’s Die Liebhaberinnen, exploring the concept of fate in it, and argues that Jelinek’s objectifying use of language serves to denaturalise the ‘fated’ and hopeless life stories of the book’s protagonists. 

Graphic design: Erik Hartin and Moa Pårup

Copy editing: Rebecca Bligh

Publisher: The Academy of Fine Arts at the University of the Arts Helsinki

Printing: Aldgate Press, London, 2017
ISSN 2343-1008
ISBN 978-952-7131-32-9 (printed)
ISBN 978-952-7131-33-6 (pdf)

 


Markus Rissanen: Basic Forms and Nature – From Visual Simplicity to Conceptual Complexity

Onko perusmuodoilla itsenäistä olemassaoloa luonnossa vai ovatko ne pelkkiä ihmismielen tuotteita?

Millaista osaa geometrian kolme yksinkertaista muotoa; ympyrä, neliö ja kolmio näyttelevät muotojen

kulttuurihistoriassa? Onko luonnontiede jo saapunut rajalle, jossa emme enää kykene kuvaamaan luontoa ja sen toimintoja perusmuotojen avulla? Kuinka vinoneliöt auttoivat ratkaisemaan tuntemattomia luonnontieteellisiä lainalaisuuksia?

Näihin kysymyksiin kuvataiteilija Markus Rissanen (s. 1973) esittää vastauksia kuvataiteen tohtorin opinnäytteessään, joka on poikkitieteellinen tutkimus taiteissa ja tieteissä käytetyistä perusmuodoista. Työssään Rissanen soveltaa sekä taiteellisia että tieteellisiä lähestymistapoja ja esitarkastettujen taiteellisten produktioiden lisäksi opinnäyte koostuu muotojen kulttuurihistoriallisesta ja matemaattisesta tutkimuksesta.


Do basic geometrical forms exist in nature, or are they merely products of the human mind? What roles do the three simple forms of classic Euclidean geometry – the circle, square and triangle – play in the cultural history of forms? Have we reached the limits of describing nature and its functions with basic forms?

How do rhombuses help us to decipher the laws of rotational symmetry? This Doctoral thesis in Fine Arts is an interdisciplinary study of basic forms and nature. It combines artistic and scientific modes of research and consists of artistic productions and the cultural-historical study of forms as well as mathematical explanations.


Julkaisija: Taideyliopiston Kuvataideakatemia
Taitto: Eija Kuusela
ISBN 978-952-7131-34-3 (painettu)
ISBN 978-952-7131-35-0 (pdf)

 

Jyrki Siukonen: Kaksi tornia – Kuvanveisto ja politiikka sosialistisen rakentamisen aikakaudella

Kuvataiteilija Jyrki Siukosen uutuusteos Kaksi tornia tarkastelee neuvostotaiteen kuuluisimpia veistoksia.

Lokakuun vallankumous vuonna 1917 mullisti Venäjän yhteiskunnan ja uusi aikakausi julistettiin alkaneeksi. Taiteilijat kutsuttiin nopeasti mukaan, sillä Lenin tahtoi korvata vanhat, merkityksettömät tsaarinajan muistomerkit uusilla. Monumenttipropagandan tavoitteena oli herätellä massojen tietoisuutta. Tuloksena syntyi monia kehnoja tilapäisveistoksia, mutta myös kaksi 1900-luvun taidehistorian keskeistä merkkiteosta.

Kuvataiteilija ja tutkija Jyrki Siukonen selvittää uudessa kirjassaan, miten ja millaisissa oloissa monumenttipropagandan merkittävimmät työt, Vladimir Tatlinin luonnos Kolmannen internationaalin muistomerkki (1920) ja Vera Muhinan jättiläisveistos Työläinen ja kolhoosinainen (1937) toteutettiin. Siukonen pohtii myös taiteilijoiden ristiriitaista roolia poliittisen järjestelmän palvelijoina ja analysoi taidehistorian valintoja hyvän ja pahan vallankumouksellisuuden välillä.

Kaksi tornia sisältää useita kiinnostavia aikalaistekstejä ja monia harvinaisia valokuvia. Kirja paikkaa yhden keskeisen aukon suomalaisessa Neuvostoliiton tutkimuksessa ja taidehistorian kirjoituksessa.

 

Jyrki Siukonen: Kaksi tornia – Kuvanveisto ja politiikka sosialistisen rakentamisen aikakaudella
Taideteoreettisia kirjoituksia Kuvataideakatemiasta.
Julkaisija: Taideyliopiston Kuvataideakatemia
Taitto: Marjo Malin
Kansi: Jyrki Siukonen
ISBN: 978-952-7131-19-0 (painettu)
ISBN 978-952-7131-20-6 (pdf)

 

Timo Heino: Aineen olemuksesta materian muuntumiin


Timo Heino tutkii kuvataiteen tohtorin opinnäytteessään Aineen olemuksesta materian muuntumiin aineellisuuden merkityksiä ja merkitysten aineellisuutta. Tutkimuksen lähtökohtana on mielemme ruumiillisuus sekä minuutemme muotoutuminen jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa muiden elollisten olentojen ja elinpiirimme kanssa. Tutkimus keskittyy teosprosesseihin, joissa aineiden symboliikka sekä niihin liittyvät uskomukset, käsitykset ja käsitteet kytkeytyvät aineiden käsin kosketeltavaan konkreettisuuteen ja jatkuvaan muutokseen moninaisten yhdistelmien osina.


Timo Heinon opinnäytteeseen sisältyy kuusi teosta: Parrakas neitsyt (2006), Koivuniemen herra (2007), Miehenpuolikas (2008), Kietoutumia (2008–2009),Addiktio (2011) ja Sylkäisty avaruus (2013). Teokset on valmistettu kollaaseina, veistoksina ja tilateoksina eri ainesosien muodostamista koosteista ja esineyhdistelmistä. Kokemuksellisten, visuaalisten ja myyttisten tasojen ohella Heino on kiinnostunut teoksiin liittämiensä ainesten yhteiskunnallisuudesta ja poliittisuudesta. Hänen näkökulmaansa luonnehtii jatkuva lähentymisen ja loitontumisen liike. Se on vaihtoehto binäärilogiikalle, jossa taiteellisen työskentelyn oletettu subjektiivisuus ja tieteellisen tutkimuksen oletettu objektiivisuus asetetaan vastakohdiksi.


Opinnäytteensä kirjallisessa osiossa Heino käsittelee teosten valmistamisen myötä hahmottamiaan inhimillisiä ja ei-inhimillisiä prosesseja. Hän soveltaa muun muassa Mary Douglasin antropologista ajattelua, Karl Marxin ympäristöfilosofiaa ja Bruno Latourin hybridin käsitettä. Tutkimus nostaa länsimaisen kulutuskeskeisen elämänmuodon taustalta esiin paradoksin, jossa välineellinen ja esineellistävä hyötyajattelu yhdistyy aineellisuutta väheksyvään idealismiin. Heinon tutkimus luo uutta aineellista symboliikkaa tekemällä näkyväksi torjuttuja prosesseja ja tiedostamalla jatkuvan ainestenvaihdannan materiaalisen maailman prosesseissa. Heinon teoksissa pysymättömyys punoutuu kiinteästi muistin aineellisuuteen, esineiden aineelliseen muistiin sekä olemassaolomme haurauteen, hajoavuuteen ja katoavuuteen.

 

 

Tuula Närhinen KUVATIEDE JA LUONNONTAIDE. Tutkielma luonnonilmiöiden kuvallisuudesta


Kuvataiteen tohtorin opinnäytteessään Tuula Närhinen seuraa aaltojen, sateen sekä meriveden jättämien jälkien kuvallista jäsentymistä. Hän rakentaa laitteita, joiden avulla luonnonilmiöt piirtyvät näkyviin. Teokset saavat alkunsa havaintoja tallentavasta kenttätyöstä, ja niiden keskiössä ovat Närhisen soveltamat kokeellisen luonnontutkimuksen menetelmät.


Närhisen työ arvioi luonnonilmiöiden kuvallista potentiaalia. Opinnäytteeseen kuuluu neljä vesiaiheista teoskokonaisuutta: Liplatus (2009), Merivesivärit(2012), Sateen kosketus (2013) ja Muovimuotoilua Itämerestä (2014). Installaatiot dokumentoivat työprosessia: kuvausvälineet ovat olennainen osa teosta, ja ne esitetään yhdessä syntyneen kuvamateriaalin kanssa. Ilmiöiden fysikaalinen ja materiaalinen kirjautuminen näyttäytyy runollisena tapahtumana, jossa taiteilija, luonto sekä instrumentit toimivat yhteistyössä. Vesiteemaa tulkitsevat teokset muodostavat sarjan tapaustutkimuksia, joiden avulla Närhinen erittelee kuvaesityksissä syntyvää tietoa ja näköhavainnoista rakentuvaa ymmärrystä.Opinnäytteensä kirjallisessa osassa Närhinen tarkastelee kuvausmenetelmien tiedollisia ulottuvuuksia laajemmassa kontekstissa. Hän taustoittaa pohdintojaan luonnonhistorian, tieteentutkimuksen ja (tieteen)filosofian esimerkein. Sekä taiteilijan että luonnontutkijan työ perustuu totuttujen kuvaamisen tapojen kyseenalaistamiseen ja uudistamiseen. Närhinen rinnastaa kuvataiteilijan työtä kokeellisen tieteen käytäntöihin ja selvittää erityisesti optisten instrumenttien merkitystä todellisuuden lähestymiskeinona sekä aistimaailman kuvallisena tutkimusvälineenä.


Paul Landon: Intersecting travelogues: Wandering through practices and archaeologies of space, place and time 

 

Paul Landonin tutkimuksen keskiössä on taiteellinen toiminta, jonka kautta hän tutkii arkkitehtonista- ja kaupunkitilaa. Tuloksena on aikasidonnaisia kuvia, jotka on installoitu suhteessa arkkitehtoniseen näyttelytilaan. Kuvataiteen tohtorin opinnäytteessään Landon ottaa tarkasteluun tuoreet mediahistorian ja -arkeologian käsitteet. Hän suhteuttaa ne nykytaiteen käytäntöjen yhteydessä esiin nousseisiin kysymyksiin audiovisuaalisten esitysten arkkitehtuurista ja tilasta, kaupunkiarkeologiasta sekä minimalistisen taiteen ja installaatiokäytäntöjen liikkuvasta katsojasta. Tutkimus korostaa ruumiillista, vaeltavaa subjektia, joka käsittelee mediateknologiaa ja -tiloja muistamisen ja unohtamisen paikkoina.
 
 

Kimmo Sarje - Moscow Conceptualism. Erosion and After, Moskovskij kontseptualiszm. Erozija i posle

Moscow Conceptualism. Erosion and After, Moskovskij kontseptualiszm. Erozija i posle -kirjoituskokoelma avaa näkökulmia Venäjän nykytaiteen filosofiseen ytimeen, Moskovan käsitetaiteeseen. Suuntauksen vaikutus yltää kuvataiteesta ja valokuvauksesta kirjallisuuteen ja performanssiin. Kirjoittajat ovat venäläisiä ja suomalaisia taiteilijoita ja/tai tutkijoita kukin omin painotuksin. Kirjan on toimittanut Helsingin yliopiston estetiikan dosentti ja kuvataiteilija Kimmo Sarje. Kokoelma on kauttaaltaan kahdella kielellä: englanniksi ja venäjäksi.
 
 

 

Jyrki Siukonen - Vasara ja Hiljaisuus
 

Jyrki Siukosen vuonna 2011 ilmestynyt teos Vasara ja hiljaisuus sai innostuneen vastaanoton ja on vakiinnuttanut asemansa yhtenä parhaista taiteellisen tutkimuksen teksteistä maassamme. Nyt tämä pieni suuri teos taiteen tekemisen filosofiasta ilmestyy englanniksi tekijän kääntämänä, otsikolla "Hammer and Silence. A short introduction to the philosphy of tools". Samalla myös teoksen sisältöä ja kuvitusta on täydennetty ja uudistettu. 

 

 

Sibelius-Akatemia

Taideyliopiston kokoelma Helda-julkaisuarkistossa löytyy kirjaston sivuilta. 

 

Sibelius-Akatemian julkaisuja voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta tai nuottikauppa Ostinatosta. SibaRecords-levyjä voi ostaa mm. levyjen jakelija Naxoksen kautta.

Sibelius-Akatemian tuoreimmat julkaisut

Sibelius-Akatemian tuoreimmat julkaisut

 

Electronic Chamber Music (SRCD-1022)
SibaRecordsin uusin äänite näyttää suuntaa elektronisen kamarimusiikin alueella yhdistäen hienovaraisen akustisen muusikkouden konemusiikin äänimaisemiin ja rytmiikkaan omaperäisellä tavalla.

 

Margit Rahkonen: Douze Études by Claude Debussy – a Pianist’s View 
Kirja perehdyttää lukijan ranskalaissäveltäjä Claude Debussy’n (1862-1918) kahteentoista pianoetydiin soittajan näkökulmasta. Teoksessa Rahkonen lähestyy etydejä eri näkökulmista, tukenaan Debussy’n pianoteoksia käsittelevän kirjallisuuden lisäksi oma kokemus opettajana ja pianistina. Kirja on suunnattu konserttietydiohjelmistoa harjoitteleville pianisteille ja kaikille Debussy’n pianomusiikista kiinnostuneille

 

Tuomas Hannikainen: Neito tornissa - Sibelius näyttämöllä

Musiikin tohtorin tutkintoon sisältyvä kirjallinen työ käsittelee Jean Sibeliuksen varhaista näyttämömusiikkia ja keskittyy erityisesti teokseen Jungfrun i tornet (JS101, 1896)

 

Anne-Mari Kivimäki: Perinnelaboratorio: #haitariporukoissa

Taiteellisen tohtorintutkinnon tutkielman keskiössä on suistamolainen haitarinsoittaja, tarinankertoja Ilja Kotikallio (1894–1961). Kotikalliosta tehdyn henkilöhistorian sekä häneltä tallennettujen arkistotarinoiden kautta tuodaan esiin 1900-luvun alun Raja-Karjalassa sijainneen Suistamon pitäjän elämää ja erityisesti haitarinsoiton esiintymistä Suistamon alueella.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatterikorkeakoulu

Julkaisut muodostavat osan Teatterikorkeakoulun toimintaa. Keskiössä on esittävä taide ja tuloksena on opetusta täydentävää materiaalia, teatteri- ja tanssialan kehittymistä tukevia tutkimuksia ja selvitysraportteja sekä ajankohtaisia keskustelunavauksia.

Teatterikorkeakoulun julkaisuja voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta tai niitä voi ostaa paikan päältä Teatterikorkeakoulun kirjastosta, Haapaniemenkatu 6.

Julkaisujen myynti

Taideyliopiston julkaisuja voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta.

 

Lisäksi asiakkaiden on mahdollista ostaa Kuvataideakatemian julkaisuja Taideyliopiston kirjaston Vallilan toimipisteestä (kirjasto, Elimäenkatu 25 A, 2. kerros) ja Teatterikorkeakoulun julkaisuja Sörnäisten toimipisteestä (kirjasto, Haapaniemenkatu 6, katutaso). Kirjastoissa on käytössä ainoastaan korttimaksu. Kirjaostoja ei ole mahdollista maksaa jälkikäteen laskulla. Sibelius-Akatemian julkaisuja voi ostaa nuottikauppa Ostinatosta. SibaRecords-levyjä voi ostaa mm. jakelija Naxoksen kautta.